Kliknutím na tlačidlo „Potvrď email“ a odoslaním príslušného formuláru na www.stačilo.už (ďalej len ako „formulár“) udeľujete politickému hnutiu Progresívne Slovensko, so sídlom Grosslingova 2468/51, 811 09 Bratislava, IČO 51224836, zapísanému v Registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. SVS-OVR1-2017/039325 (ďalej len ako „PS“ alebo „prevádzkovateľ“), v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“), výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním vašich osobných údajovuvedených vo formulári, v rozsahu „e-mailová adresa“, ako aj ďalších osobných údajov, ktoré poskytnete PS v rámci našej ďalšej prípadnej komunikácie.
Ak ste vo formulári súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov na účel overenia vašej identity, budeme vaše osobné údaje spracúvať len v rámci činností súvisiacich s overením vašej identity a so spracovaním vášho hlasovania.
Ak ste vo formulári súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov aj na účel zasielania informácií o priebehu kampane Stačilo.už a o ďalších aktivitách PS, budeme vaše osobné údaje spracúvať aj na účely priameho marketingu súvisiaceho nielen s kampaňou Stačilo.už, ale aj s ďalšími aktivitami PS.
Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účel overenia vašej identity udeľujete na dobu troch rokov.
Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účel priameho marketingu udeľujete na dobu neurčitú.
Ktorýkoľvek z vyššie uvedených súhlasov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adresu ahoj@progresivne.sk
V súvislosti s udelením vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci kampane Stačilo.už vás chceme informovať o vašich právach, ktoré vám ako dotknutej osobe vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov:
  • Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii; ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia.
  • Máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
  • Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
  • Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov, ako aj právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, alebo požiadať o obmedzenie ich spracúvania.
  • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
  • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať podľa § 100 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť zaslaním správy na náš e-mail ahoj@progresivne.sk
Súhrn dôležitých informácií:

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Progresívne Slovensko, so sídlom Grosslingova 2468/51, 811 09 Bratislava, IČO 51224836, zapísané v Registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. SVS-OVR1-2017/039325

Účel: 1. overenie identity a spracovanie hlasovania, 2. priamy marketing

Rozsah spracúvaných osobných údajov: e-mailová adresa

Kontaktné adresa prevádzkovateľa: ahoj@progresivne.sk

Kompetentný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú Vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

V Bratislave, dňa 1.3.2021